work > L'dor V'dor, Temple Beth Shalom Mosaic

T.B.S. Early Sketches
T.B.S. Early Sketches
pencil on paper
2021